Gå videre til innhold
VOLUMSTUDIER FOR ET FELLES LØFT FOR ROGALAND TEATER OG MUSEUM STAVANGER LANSERT

Blogginnlegg -

VOLUMSTUDIER FOR ET FELLES LØFT FOR ROGALAND TEATER OG MUSEUM STAVANGER LANSERT

Museum Stavanger og Rogaland Teater har det siste året jobbet med å finne en fremtidig løsning for begges institusjoners behov for fornying gjennom den såkalte Akropolisvisjonen. Styrene ved Rogaland Teater og Museum Stavanger vurderer mulighetsrommet som skisseres i mulighetsstudien som et godt grunnlag for å realisere et nyskapende byutviklingsprosjekt, revitalisere området og samarbeid gjennom «Akropolisvisjonen». Begge styrene har vedtatt å legge mulighetsstudien og Akropolisvisjonen til grunn for videre arbeid.

Akropolisvisjonen

I januar 2019 ble arkitektfirmaet Helen & Hard, på oppdrag av Rogaland Teater og Museum Stavanger, engasjert for å gjennomføre mulighetsstudien om Akropolisvisjonen. Det overordnede mandat var å se på mulighetene for en felles tomteutnyttelse for teatret og museet med utgangspunkt i de tidligere utarbeidede romprogram og eksterne utredninger.

Helen & Hards mulighetsstudie er svært godt gjennomarbeidet og gir en relevant beskrivelse av potensialet som ligger i tomten for utbygging av museet og teatret. Herunder ulike utbyggingskonsepter og hvilke muligheter og begrensninger de har.

I mulighetsstudien skisseres mulige alternativer for hvordan teatret og museets arealbehov kan plasseres. Den viser at tomten kan romme et betydelig volum og samtidig gi byen nye kvaliteter. Rapporten synliggjør ulike løsninger for utnyttelse av tomten og fordeler/ulemper med de forskjellige grepene. Vurderingene er basert på grove arealantakelser og mulighetsstudiet må hovedsakelig leses som en volumstudie, som kan danne grunnlag for et videre arbeid med de spesifikke krav til funksjoner, rom og organisering av program. Rogaland Teater og Stavanger Museum leser Helen & Hards Akropolisvisjon som en volumstudie som synliggjør mulig utnyttelse på tomten og effekt av innholdet i visjonen. Teatret tar derfor på dette tidspunkt ikke stilling til alternativ 1 eller 2, men støtter Helen & Hard og Charcoal Blues vurderinger av fordeler og ulemper som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Fordelene med Akropolisvisjonen som fremheves er blant annet at visjonen kan være en generator for utvikling i området og kobling mellom sentrum og Paradis og fortsatt publikumsbruk av eksisterende bevaringsverdige bygg. En fortsatt lokalisering av to store kulturinstitusjoner som går sammen om en videre felles ny utvikling i området kan skape en større drivkraft og et mer mangfoldig publikumsgrunnlag.

I Kannik i over 135 år

Stavanger museum og Rogaland Teater har lokalt alltid vært kjære institusjoner på toppen av Skjævelandsstykket. Byen har en unik mulighet til å la disse to institusjonene være premissleverandør for byutviklingen fra sentrum mot Våland og Paradis samtidig som de beholder sin samfunnsfunksjon i det ensemblet vi kjenner så godt.

Begge institusjonene er drevne bærere av vår kulturarv og med en reetablering av disse hjørnesteinene i det lokale kulturlivet vil vi se fremover med tanke på hva som behøves for å skape kvalitativt innhold med solid kontakt med vår historie og arv.

Organisering og medvirkning

Prosessen har vært styrt av en prosjektgruppe som består av administrerende direktør, økonomi- og administrasjonssjef, teknisk sjef og avdelingsdirektør/prosjektleder fra Museum Stavanger, og teatersjef, direktør, driftssjef og prosjektleder for Sceneskifte fra Rogaland Teater. Utvalget rapporterer til styreledere ved Museum Stavanger og Rogaland Teater.

Det har vært nødvendig og viktig med god brukermedvirkning i prosessen gjennom flere workshops med arkitektene og møter i prosjektgruppen.

Det vært dialog og underveis, rapporter til ansatte og styrene i museet og teater, administrasjonene i Rogaland fylke, Stavanger kommune og Kulturdepartementet, samt Kulturstyret i Stavanger. Forslaget til mulighetsstudie har vært på intern høring hos alle ansatte i teatret og på museet.

Related links

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater

Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge